Miljöpolicy, miljöregler och avfallsplan

Heleneborgs båtklubb (HBK) är en ideell förening som har som mål att främja båtlivet lokalt samt att verka för ett gott kamrat- och sjömanskap. För att skapa förutsättningar för en långsiktig och framgångsrik verksamhet måste hänsyn tas till klubbens och båtlivets potentiella miljöpåverkan på mark, luft och vatten och åtgärder vidtas för att minimera denna belastning på miljön.

Båtklubbens unika och attraktiva läge på det gröna Långholmen i centrala Stockholm vid Mälaren, som utgör vattentäkt för staden, gör att Heleneborgs båtklubb och dess medlemmar har ett särskilt ansvar och ska anamma en hög ambitionsnivå avseende miljöförbättrande åtgärder.

Som medlem i Helenborgs båtklubb förbinder man sig att följa denna miljöpolicy samt tillhörande mer konkreta miljöregler.

HBK Miljöpolicy

HBK Miljöregler

Ansökan Individuell Blå Flagg

Styrelsens ansvar

Heleneborgs Båtklubbs styrelse har utöver ovanstående ett särskilt ansvar för att:

  • Ombesörja att klubbens miljöpolicy är känd av alla klubbmedlemmar samt eventuella leverantörer och att den görs tillgänglig även för allmänheten och andra berörda.
  • Upplysa medlemmarna om HBK:s miljöregler och avfallsplan samt att göra dessa tillgängliga och praktiskt användbara.
  • Fortlöpande revidera arbetet med miljöförbättrande åtgärder och följa eventuella nya krav som uppkommer enligt lag eller vedertagen praxis.
  • Vid behov upprätta mätbara mål och handlingsplaner för klubbens miljöarbete så att syftet med miljöpolicyn nås, samt att granska klubbens miljöarbete mot dessa miljömål.
  • Årligen utse en miljösamordnare som på uppdrag av styrelsen ansvarar för att driva miljöarbetet enligt ovanstående punkter.

Externa länkar

Blå Flagg för hamnar

Ett renare kölvatten

Svenska Båtunionens miljösidor

Välj rätt bottenfärg